錬武館

Lidmaatschap

Algemene Lidmaatschapsbepalingen (english version can be found here)

Deze algemene lidmaatschapsbepalingen maken deel uit van het huishoudelijk reglement. Boven alles staan de statuten van de vereniging REN BU KAN, bij eventuele ongelijkheid tussen deze algemene lidmaatschapsbepalingen en de statuten gelden de statuten als zijnde bepalend.

Het lid gaat het lidmaatschap aan voor tenminste 3 maanden, indien het lid na die 3 maanden wil stoppen dient er tijdig te worden opgezegd (zie hieronder).

Het lidmaatschap eindigt alleen indien dit per schrijven (brief/e-mail secretaris@renbukan.nl) aan de vereniging REN BU KAN kenbaar gemaakt wordt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalender maand.
Het lidmaatschap kan door vereniging Ren Bu Kan terstond opgezegd worden, alsmede de toegang tot de dojo kan indien de dojo-leiding dit noodzakelijk acht te allen tijde geweigerd worden.

Betalingen dienen voor de eerste maand van een kwartaal te geschieden door middel van overmaking op de girorekening van REN BU KAN.

Het nummer hiervan is NL50 INGB 0003 1605 44
Ten name van: REN BU KAN
Onder vermelding van: Naam en kwartaal

Tarieven per kwartaal (ingaande per 01-01-2013) (Inschrijfgeld € 10,--) :
Basis lidmaatschap is € 50 per kwartaal verhoogd met € 10 per extra discipline:

1 discipline 2 disciplines 3 disciplines
Volwassenen € 50 € 60 € 70
Gezinsleden en jeugdleden tot 16 jaar € 40 € 50 € 60

Aan de statutaire verplichting om contributie te betalen dient altijd te worden voldaan. Oók in het geval dat de les/lessen niet door kunnen gaan om welke reden dan ook.

De Vereniging REN BU KAN kan een lid ontheffen van betaling voor een bepaalde periode indien het lid daarom verzoekt. Het verzoek tot ontheffing dient vóóraf en schriftelijk (brief/e-mail secretaris@renbukan.nl) te geschieden met een inlooptermijn van 1 kalendermaand.

De vereniging REN BU KAN, alsmede de dojo-leiding is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen c.q. het in ongerede raken van de in de dojo c.q. belendende ruimten bevindende eigendommen van het lid. Het lid ontheft de vereniging REN BU KAN, alsmede de dojo-leiding middels ondertekening van het inschrijfformulier of het aangaan van het lidmaatschap via onze website, van elke aansprakelijkheid.

Deze bepalingen gelden voor zowel leden als voor aspirant leden. Door ondertekening van het inschrijfformulier of het aangaan van het lidmaatschap via onze website, verklaart het lid zich met deze bepalingen eens te zijn. Indien het (aspirant-)lid minderjarig is verklaren zijn ouders/verzorgers, middels ondertekening van het inschrijfformulier of het aangaan van het lidmaatschap via onze website, het met deze bepalingen eens te zijn. Het bestuur van vereniging REN BU KAN behoudt zich het recht voor deze bepalingen te allen tijde te wijzigen.

DOJO regels

Verantwoorde budo beoefening is alleen dan mogelijk wanneer men zich houdt aan enkele regels.
Voor vereniging Ren Bu Kan zijn enkele gedragsregels vastgelegd in de DOJO regels:

  • Het gedrag in en om de DOJO dient in overeenstemming te zijn met de aard en geest van bushido.
  • Discipline, respect en zorgzaamheid dient uitgedragen te worden, zowel voor de aanwezigen, de wapens, lesmaterialen, kleding e.d. en persoonlijke eigendommen.
  • Het dragen van Keikogi en Hakama is verplicht na zes maanden lidmaatschap.
  • Wapens zoals Shinai, Jo, Bokken en/of Iaito dienen van goede kwaliteit te zijn en vrij te zijn van mankementen. Daarom moeten deze voorafgaand aan gebruik ter beoordeling aan de Dojo-leiding voor te leggen.

Algemene informatie

Iaido
Jodo
Kendo

Social media informatie


Door op "Inschrijven" te klikken ga je akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap.